Eenvoudig en snel de juiste compressiekousen en steunkousen kopen!
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Steunkousen-online.nl, gevestigd te Numansdorp. Steunkousen-online.nl is een handelsnaam van RelaxWear V.O.F. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvKnr. 62722360, BTW nr. NL854931557B01.

Versie geldig vanaf 01-01-2011

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Steunkousen-online.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Steunkousen-online.nl. Op verzoek zenden wij u een digitaal/schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Steunkousen-online.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Steunkousen-online.nl erkend.
1.4 Steunkousen-online.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Steunkousen-online.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Steunkousen-online.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Steunkousen-online.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 6%, 9% of 21% BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Steunkousen-online.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Steunkousen-online.nl . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Steunkousen-online.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Steunkousen-online.nl aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Steunkousen-online.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Steunkousen-online.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Steunkousen-online.nl. Steunkousen-online.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Steunkousen-online.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Steunkousen-online.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie
6.1 Steunkousen-online.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Steunkousen-online.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Steunkousen-online.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Steunkousen-online.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Steunkousen-online.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Steunkousen-online.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door  Steunkousen-online.nl gegrond worden bevonden, zal Steunkousen-online.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Steunkousen-online.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Steunkousen-online.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5  Steunkousen-online.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Steunkousen-online.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Steunkousen-online.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Steunkousen-online.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Steunkousen-online.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Steunkousen-online.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Steunkousen-online.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Steunkousen-online.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Steunkousen-online.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Steunkousen-online.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Steunkousen-online.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Steunkousen-online.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Steunkousen-online.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Steunkousen-online.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Steunkousen-online.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Steunkousen-online.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1 Steunkousen-online.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aanpersoenen, aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Steunkousen-online.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Steunkousen-online.nl zolang de afnemer de vorderingen van  Steunkousen-online.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Steunkousen-online.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Steunkousen-online.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Steunkousen-online.nl of een door Steunkousen-online.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Steunkousen-online.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Steunkousen-online.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Steunkousen-online.nl .
 
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Steunkousen-online.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Steunkousen-online.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Voorwaarden achteraf betalen via Billink:
Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie “achteraf betalen op factuur via Billink” uit te voeren. Als u gebruik maakt deze betaaloptie verklaard u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V. Billink B.V. wordt hierna aangeduid als ‘Billink’

Artikel 1. Voorwaarden gebruik billink
1.     Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn
2.     U hebt geen surseance van betaling aangevraagd, en bent niet failliet verklaard
3.     U verkeert niet in schuldsanering of bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
4.     U bent niet onder vermogensrechtelijk bewind of curatele gesteld.
5.     U bent 18 jaar of ouder
6.     Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is.

Artikel 2. Acceptatie
1.     Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren.
2.     U krijgt direct online te zien of uw verzoek is goedgekeurd
3.     Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door onze kredietwaardigheidtoets ofwel onze goedkeuring of weigering om u te accepteren.
4.     Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren.
5.     Indien gewenst kunt u hiervan schriftelijk, omkleed met redenen, op de hoogte worden gesteld. Desgewenst kan hier ook telefonisch toelichting op gegeven worden.

Artikel 3. Wijze van betalen      
1.     U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank
2.     Billink is door de verkopende partij volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen:
-           Het inschakelen van een derde, waaronder een incassobureau en of deurwaarder
-           Het in rekening brengen van rente en kosten

Artikel 4. Kosten betaalopdracht
1.     Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.

Artikel 5. Betaaltermijn
1.     Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij leidend.
2.     Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.

Artikel 6. Adreswijziging
1.     U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten.
2.     Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail.

Artikel 7 Betalingsverzuim
1.      Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim.
2.     Indien u niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt stuur Billink u een schriftelijke herinnering. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft stuurt Billink u een sommatie welke wordt opgehoogd met aanmaningskosten. Mocht het nodig zijn meerdere sommaties te versturen zullen deze telkens verhoogd worden met aanmaningskosten.
3.     Vanaf de datum dat u in betalingsverzuim verkeert is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
4.     Billink is gerechtigd, al dan niet door een derde, incassokosten in rekening te brengen. Alsmede andere respectievelijke redelijke kosten die als vermogenschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 8. Behandeling persoonsgegevens
1.     Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice Billink vraagt Billink u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Billink voor het aangaan en uitvoeren van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Billink een gegevenstoets uit voeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door Billink in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. Billink kan hierbij gebruik maken van de aan haar gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens. Billink verwijst u hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen Billink zijn gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.     Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving
2.     Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
1.     Op elke overeenkomst tussen u en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Contactgegevens

Steunkousen-online.nl
Aart Reedijkweg 88
3281 AC NUMANSDORP

info@steunkousen-online.nl

KvK: 62722360
BTW: NL854931557B01

Prijzen en verzending

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW. en gratis verzending naar elk afleveradres in Nederland en België vanaf een minimale bestelwaarde van € 35,00. 

Wij versturen onze bestellingen over de gehele wereld snel en degelijk verpakt. Verzendkosten hiervan worden conform opgave van onze verzendpartner doorberekend.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW